Astrology : Mool Mantras – 3

Delayed Children / Good Progeny
Santana Gopala Krishna Mantra
Aum sreem hreem kleem glaum devakisudha govinda vaasudeva jagathpathe dehimey thanayam krishna thwa-maham saranam gadhaha

Success in Love

Kaama deva Gayathri
Kama devaaya vidmahe pushpabhavaya dhemahi.
Tanno vanga prachodayaath

Categories: Mantra

Tagged as: , ,

3 Comments »

Leave a Reply