32 Names stotra of Durga Devi

दुर्गा माँ के 32 नाम स्तोत्र

स्तोत्र :

ऊँ दुर्गा दुर्गतिशमनी दुर्गाद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरुपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरुपिणी दुर्गमासुर संहंत्रि दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गमो दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः।

Categories: Mantra, Remedies

Tagged as:

Leave a Reply