Vamsa Vrudhi kara Durga Kavacham

Anoop Astrology Sutra

Vamsa Vrudhi kara Durga Kavacham

Sanaischara Uvacha:-
Lord Sani told:-

Bhagawan deva devesa krupaya thwam jagat prabho , vamsakhya kavacham broohi mahyam sishyaya they anagha yasya prabhavath devesa, Vamso vrudhir jayathe,

Soorya Uvacha:-

Srunu puthra pravakshyami , vamsakhyaam kavacham shubham,
Santhana vrudhir, yath padath Garbha raksha sada nrunam. 1

Vandhyapi labhathe puthram kaka vandhya suthair yadha,
Mrutha vathsa suputhra asyath sravath Garbha sthira praja. 2

Apushpa pushpinee yasaya , dharanascha sukha prasoo,
Kanya praja puthreeni yethath sthothram prabhavatha. 3

Bhootha prathadhija bhadha, ya bhadha kali dhoshaja,
Graha bhadha , deva bhadha bhadha shathru krutha cha yaa. 4

Bhasmee bhavathi sarvasthaa , kavachasya prabhavatha,
Sarva rogo vinasyanthi sarve bala grahascha yea. 5

Poorva rakshathu Varahee, cha agneyam ambika swayam,
Dakshine Chandika raksheth nairuthya hamsa vahini. 6

Varahe paschime raksheth, vayavyam cha maheswari,
Uthare Vaishnavi raksheth , eesanyam simha vahini. 7

Oordhwam thu sharadha raksheth, adho rakshathu Parvathi,
Shakambharee shiro raksheth, mukham…

View original post 207 more words

Advertisements

Categories: Share Market

Type your question.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s