Astrology : Get rid of Debts with Ganpati Stotra (Rinmukta hone ke liye Ganpati stotra)

Get rid of Debts with Ganpati Stotra (Rinmukta hone ke liye Ganpati stotra)

Many people are trapped in debts due to several reasons – may be due to business, share market, personal loans and home loans etc.

Recite below mentioned Lord Ganesha Stotra on regular (daily) basis. It is observed that generally Lord Ganpati showers his blessings to help in overcoming critical debts.

 

Take water in your right hand for Viniyoga

Viniyoga – “Om asya shri Rinvimochan-mahaganpati-stotra-mantrasya shukracharya rishih, rin-vimochan-mahaganpatih devata, anushtup-chhandah, rinvimochak-mahaganapati-prityarthe jape Viniyogah |

(Release water of your right hand – Daye hath ke jal ka tyag karen)

 

Stotra –

 

“Om smarami dev-devesham vakratundam mahabalam |

Shadksharam kripasindhu namami rinmuktaye ||

 

Mahaganpatim vande mahasetum mahabalam |

Ekmevadwitiyam tu namami rinmuktaye ||

 

Ekaksharam tvekdantmekam Brahm sanatanam |

Mahavighnharam devam namami rinmuktaye ||

 

Shuklamabaram shuklvarnam shukl-gandhanulepam |

Sarvshuklmayam devam namami rinmuktaye ||

 

Raktambaram raktavarnam rakt-gandhanulepanam |

Raktpushpeh pujyamanam namami rinmuktaye ||

 

Krishnambaram krishnavarnam krishhnagandhanulepanam |

Krishna-yagyopaveetam ch namami rin-muktaye ||

 

Peetambaram peetvarnam peetgandhanulepanam |

Peetpushpeh pujyamanam namami rinmuktaye ||

 

Dhumraksham dumravarnam ch dhumragandhanulepanam |

Sarvpushpeh pujyamanam namami rinmuktaye ||

 

Etad rinharam stotram trisandhyam yah pathennarah |

Shanmasabhyantare tasy rinchhedo na sanshayah ||

Sahsradashakam kritva rinmukto dhani bhavet ||”

 

                        || Rinnivarak Ganeshstotram sampurnam ||

1 Comment »

Leave a Reply